Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINA BLOCK REAL ESTATE j.d.o.o.

PONUDA NEKRETNINA

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je nalogodavac nekretnine odustao od posredovanja. Naše ponude i obavijesti nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Cijene nekretnina iskazane su i plative u eurima.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju posrednik se obvezuje dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. Ugovor o posredovanju sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za posredovanje. Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.

OBVEZE POSREDNIKA

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće: 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla; 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine; 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu; 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove; 5. omogućiti pregled nekretnine; 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora; 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje; 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište; 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

OBVEZE NALOGODAVCA

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obavljati osobito sljedeće: 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini; 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora; 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine; 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno; 5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja; 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pritom nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada (u daljnjem tekstu: naknada). Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor). Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke. Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno doveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja; organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Sve usluge posrednika ulaze u naplaćenu agencijsku proviziju u slučaju da Nalogodavac odustane od pravnog posla Posrednik može po idućem cjeniku naplatiti nastale troškove:
-Profesionalno fotografiranje , obrada slika i oglašavanje – 500,00 EUR
-Prezentacija nekretnine po obilasku – 100,00 EUR
-Službena procjena nekretnine – 5,00 EUR / m2 -Savjetovanje – 100,00 EUR

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Najviša ukupna provizija 6 % Najniža ukupna provizija 4 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 – 4 %, ali ne manje od 1.000,00 EUR. Provizija se naplaćuje od prodavatelja ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane prodavatelja pismeni ili usmeni nalog za prodaju nekretnine.

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 – 3 %, ali ne manje od 1.000,00 EUR. Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 – 3 %

ZAKUP I NAJAM

Provizija za posredovanja prilikom najma/zakupa nekretnine naplaćuje se od najmodavca/zakupodavca te je u visini jedne mjesečne najamnine/zakupnine ukoliko se ugovor o najmu/zakupu radi na vremenski period od 12 do 59 mjeseci, ukoliko se ugovor o najmu/zakupu radi na vremenski period od 60 mjeseci ili više, minimalna posrednička provizija je u visini dvije mjeseče najamnine/zakupnine.


UNAJMLJIVANJE I ZAKUP

Provizija za posredovanje prilikom unajmljivanja/zakupa nekretnine naplaćuje se od najmoprimca/zakupoprimca te je u visini jedne mjesečne najamnine/zakupnine ukoliko se ugovor o najmu/zakupu radi na vremenski period od 12 do 59 mjeseci, ukoliko se ugovor o najmu/zakupu radi na vremenski period od 60 mjeseci ili više, minimalna posrednička provizija je u visini dvije mjesečne najamnine/zakupnine.